Bộ 157 足 túc [14, 21] U+8E8B
Show stroke order tễ, tê
 jī
♦ (Động) Lên, leo lên. ◇Triều Bổ Chi : Tễ phàn điểu đạo xuất oái úy, Hạ thị xà tích tương di duyên , (Khai mai san ).
♦ § Ghi chú: Cũng đọc là .