Bộ 163 邑 ấp [4, 7] U+90A2
Show stroke order hình
 xíng,  gěng
♦ (Danh) Tên nước thời Xuân Thu, nay ở vào khoảng tỉnh Hà Bắc.
♦ (Danh) Họ Hình.
♦ § Cũng viết là hình .