Bộ 163 邑 ấp [5, 8] U+90B6
37046.svg
Show stroke order bội, bắc
 bèi
♦ (Danh) Tên một nước ngày xưa. Nay thuộc địa phận tỉnh Hà Nam . § Ta quen đọc là bắc.