Bộ 163 邑 ấp [6, 9] U+90C9
Show stroke order hình
 xíng
♦ Cũng như hình .