Bộ 163 邑 ấp [7, 10] U+90DB
Show stroke order phu
 fú
♦ (Danh) Khu ngoài thành, quách, ngoại ô.