Bộ 163 邑 ấp [7, 10] U+90E2
Show stroke order dĩnh
 yǐng,  chéng
♦ (Danh) Kinh đô nước Sở ngày xưa, nay thuộc về địa phận tỉnh Hồ Bắc. ◇Nguyễn Du : Yên, Dĩnh thành trung lai hà vi? (Phản chiêu hồn ) (Khuất Nguyên ) Còn trở về thành Yên, thành Dĩnh làm gì?