Bộ 163 邑 ấp [9, 12] U+90FE
37118.svg
Show stroke order yển
 yǎn,  yān
♦ (Danh) Yển Thành tên huyện, thuộc tỉnh Hà Nam , phía nam thành Hứa Xương .