Bộ 163 邑 ấp [9, 12] U+90FF
Show stroke order mi
 méi,  féi
♦ (Danh) Tên đất: (1) Ấp nhà Chu, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. (2) Ấp nước Lỗ thời Xuân Thu, nay thuộc tỉnh Sơn Đông.