Bộ 167 金 kim [7, 15] U+92ED
Show stroke order duệ, nhuệ
 ruì,  duì
♦ § Cũng như .
♦ § Ghi chú: Ta quen đọc là nhuệ.