Bộ 167 金 kim [14, 22] U+9452
37970.svg
Show stroke order giám
 jiàn
♦ Cũng như chữ giám .