Bộ 170 阜 phụ [9, 12] U+968B
38539.gif
Show stroke order tùy, đọa
 suí,  duò,  tuǒ,  tuō
♦ (Danh) Nhà Tùy (581-618), vua Tùy Văn Đế Dương Kiên , trước được phong ở ấp Tùy, sau được nhà Bắc Chu trao ngôi cho lên ngôi vua, sau lại diệt nốt nhà Trần , nhất thống cả thiên hạ. Vì cho chữ ghép theo bộ có ý chạy vạy không yên, cho nên mới bỏ đi mà đặt là truyền nối được bốn đời, dài 39 năm, sau trao ngôi cho nhà Đường .
♦ (Danh) Họ Tùy.
♦ Một âm là đọa. (Danh) Vật phẩm tế tự còn thừa lại.
♦ (Danh) Tên một tế lễ thời cổ.
♦ (Động) Rơi, rụng, ngã, đổ. § Thông đọa .