Bộ 173 雨 vũ [4, 12] U+96EF
Show stroke order văn
 wén
♦ (Danh) Mây có hình hoa văn.