Bộ 176 面 diện [0, 9] U+9763
Show stroke order diện
 miàn
♦ § Tục dùng như chữ diện . ◇Trần Nhân Tông : Cá tam đông bạch chi tiền diện (Tảo mai ) Ba tháng đông nhú trắng ở trước mặt cành.