Bộ 181 頁 hiệt [9, 18] U+9853
Show stroke order chuyên
 zhuān
♦ (Hình) Cẩn thận.
♦ (Hình) Tối tăm, ngu muội.
♦ (Động) Chiếm riêng, nắm trọn hết. § Thông chuyên . ◇Hán Thư : Vương Mãng chuyên chánh (Mai Phúc truyện ) Vương Mãng nắm hết quyền chính.
♦ (Danh) Họ Chuyên.
1. [顓頊] chuyên húc