Bộ 184 食 thực [13, 22] U+9957
Show stroke order hưởng
 xiǎng
♦ (Danh) Lễ thết khách trọng thể nhất gọi là hưởng , thứ nữa gọi là yến . ◇Sử Kí : Bách lí chi nội, ngưu tửu nhật chí, dĩ hưởng sĩ đại phu dịch binh , , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Trong vòng trăm dặm, hằng ngày, mổ bò khui rượu, thết đãi các nhân sĩ, khao thưởng quân lính.
♦ (Danh) Tế hợp đồng, tế chung cả làm một gọi là hưởng.
♦ (Động) Hưởng thụ. § Thông hưởng .
1. [椎牛饗士] trùy ngưu hưởng sĩ