Bộ 187 馬 mã [8, 18] U+9A05
Show stroke order chuy
 zhuī
♦ (Danh) Ngựa lông trắng lẫn xanh.
♦ (Danh) Tên con ngựa hay của Hạng Vũ . ◇Sử Kí : Tuấn mã danh Chuy, thường kị chi 駿, (Hạng Vũ bổn kỉ ) (Hạng Vũ có con) tuấn mã tên là Chuy, thường cưỡi.
♦ (Danh) Họ Chuy.