Bộ 194 鬼 quỷ [8, 18] U+9B4D
39757.svg
Show stroke order võng
 wǎng
♦ § Xem võng lượng .
1. [魍魎] võng lượng