Bộ 196 鳥 điểu [10, 21] U+9DAF
Show stroke order oanh
 yīng
♦ (Danh) Chim oanh. ◎Như: hoàng oanh chim vàng anh.