Bộ 201 黃 hoàng [0, 12] U+9EC4
40644.gif
Show stroke order hoàng
 huáng
♦ Cũng viết là .