Bộ 205 黽 mãnh [6, 19] U+9F03
Show stroke order oa
 wā
♦ Cùng nghĩa với chữ oa .