Bộ 53 广 nghiễm [16, 19] U+9F90
Show stroke order bàng
 páng
♦ (Hình) Cao lớn. ◎Như: bàng đại to lớn.
♦ (Hình) Rối ren, ngổn ngang, tạp loạn. ◎Như: bàng tạp bề bộn.
♦ (Danh) Mặt mày, diện mạo. ◎Như: diện bàng diện mạo. ◇Tây sương kí 西: Y quan tế sở bàng nhi tuấn (Đệ nhị bổn , Đệ tam chiết) Áo mũ chỉnh tề mặt mày tuấn tú.
♦ (Danh) Họ Bàng.
1. [龐碩] bàng thạc