不相干 bất tương can
  1. Không xâm phạm lẫn nhau, không nhiễu loạn lẫn nhau. ◇Hoài Nam Tử : Tiền hậu bất tương niên, tả hữu bất tương can , (Binh lược ) Tiền quân và hậu quân không giẫm đạp lên nhau, tả quân và hữu quân không phạm vào nhau.
  2. Không dính líu gì, không liên quan.
  3. Không sao, không hại gì, không quan trọng. ◇Hồng Lâu Mộng : Tha thuyết ngã giá thị tòng thai lí đái lai đích nhất cổ nhiệt độc, hạnh nhi ngã tiên thiên tráng, hoàn bất tương can , , (Đệ thất hồi) Người bảo tôi bị nhiệt độc từ khi ở trong thai, may mà thể chất bẩm phú mạnh khỏe, nên không việc gì.