不相能 bất tương năng
  1. Không hòa thuận với nhau. § Cũng nói là bất tương dong .