半生半熟 bán sinh bán thục
  1. Thức ăn chưa nấu chín hoàn toàn.
  2. Tỉ dụ sự vật chưa được vừa ý hoặc hoàn hảo.