卜相 bốc tướng
  1. Xem bói và xem tướng để đoán cát hung.
  2. Tuyển chọn tướng tài.