寶相 bảo tướng
  1. Tướng pháp trang nghiêm của Phật, Bồ Tát. ◇Vương Cân : Kim tư bảo tướng, vĩnh tạ nhàn an , (Đầu đà tự bi văn ).
  2. Một loại bút lông. ◇Thanh dị lục : Bảo tướng chi, ban trúc bút quản dã, hoa điểm quân mật, văn như thố hào , , , (Quyển tứ, Văn dụng ).
  3. Tên cây, thuộc khoa tường vi.