畜生 súc sinh
  1. Gọi chung cầm thú. ◇Hàn Phi Tử : Dân sản tuyệt tắc súc sinh thiểu, binh số khởi tắc sĩ tốt tận , (Giải lão ) Sản nghiệp dân chúng cạn kiệt thì thú vật sinh sôi ít, chiến tranh liên tiếp bùng nổ thì binh lính chết hết cả.
  2. Tiếng mắng chửi: đồ súc vật. Chỉ người không có đạo lí nhân nghĩa, ngang hàng với cầm thú. ◇Lão tàn du kí : Nhĩ môn giá ta một huyết tính đích nhân, lương huyết chủng loại đích súc sinh , (Đệ nhất hồi).
  3. Là một trong sáu đường tái sinh (theo Phật Giáo). Chỉ các dạng đời sống trong luân hồi. Người ta phân biệt ba thiện đạo và ba ác đạo. Ba thiện đạo gồm cõi: nhân , thiên a-tu-la . Ba ác đạo gồm: ngạ quỷ , địa ngục súc sinh .