相關 tương quan
  1. Có quan hệ với nhau. ◎Như: hưu thích tương quan mừng lo cùng quan hệ mật thiết với nhau. § Cũng như nói: thần vong xỉ hàn môi hở răng lạnh.