真相 chân tướng
  1. Thuật ngữ Phật giáo: Bổn tướng, thật tướng. Sau chỉ bổn lai diện mục hoặc tình huống thật của sự vật.
  2. Thật nhậm chức tể tướng.
  3. Chỉ bảo tướng. Tức hình tượng Phật (vẽ hoặc đắp nặn thành). ◇Huệ Năng : Quá sổ nhật tố tựu, chân tướng khả cao thất thốn, khúc tận kì diệu , , (Lục Tổ đàn kinh , Cơ duyên phẩm ).