蔭生 ấm sinh, ấm sanh
  1. Người được nhận chức quan, không phải qua sát hạch, mà nhờ đời cha ông có công huân hoặc làm quan to. ◇Phụ bộc nhàn đàm : (Hoa Lâm) thiếu niên thì do nhất phẩm ấm sanh xuất thân, hiện nhậm Lễ bộ thượng thư (), (Đệ nhị ngũ hồi ).