諸生 chư sanh, chư sinh
  1. Các loài sinh vật. ◇Quản Tử : Địa giả, vạn vật chi bổn nguyên, chư sanh chi căn uyển dã , , (Thủy địa ).
  2. Các người có tri thức học vấn, các nho sinh. ◇Lỗ Tấn : (Thủy Hoàng) hựu tiệm tính kiêm liệt quốc, tuy diệc triệu văn học, trí bác sĩ, nhi chung tắc phần thiêu "Thi", "Thư", sát chư sanh thậm chúng , , , ,, (Hán văn học sử cương yếu , Đệ ngũ thiên ).
  3. Các học trò, các đệ tử. ◇Hàn Dũ : Quốc tử tiên sanh thần nhập Thái học, chiêu chư sanh lập quán hạ , (Tiến học giải ).
  4. Dưới hai thời nhà Minh và nhà Thanh gọi người nhập học là chư sanh . ◇Diệp Thịnh : Dực nhật, tế tửu suất học quan chư sanh thượng biểu tạ ân , (Thủy đông nhật kí , Dương đỉnh tự thuật vinh ngộ sổ sự ).