貢生 cống sanh, cống sinh
  1. Thời đại khoa cử, chỉ học sinh giỏi ở phủ, châu, huyện được tuyển cho lên kinh đô vào trường Thái học; gồm có phó cống , bạt cống , ưu cống , tuế cống , ân cống , v.v.