部將 bộ tướng
  1. Quan võ cấp dưới; cũng chỉ thiên tướng , tức phó tướng. ◇Hàn Dũ : Thường dữ kì bộ tướng Ngụy Trung, Tạ Ninh, Âu Dương Dực ẩm tửu dịch đình , , (Liễu Châu la trì miếu bi ).