陰將 âm tướng
  1. Chỉ ngày không tốt lành. ◇Lục Vịnh : Giá thú kị âm tướng dương tướng, tịnh chu đường bất thông , (Ngô hạ điền gia chí ).