首相 thủ tướng
  1. Người cầm đầu các tể tướng. ◇Thiệu Bác : Thị thì chúng trung duy thủ tướng Vương Khuê nhân tấu Diên An Quận Vương đương vi hoàng thái tử, dư nhân vô ngữ , (Văn kiến hậu lục , Quyển nhị).
  2. Người đứng đầu nội các chính phủ. § Còn gọi là nội các tổng lí .