骨肉相殘 cốt nhục tương tàn
  1. Tỉ dụ người thân thuộc sát hại lẫn nhau. ◇Đông Chu liệt quốc chí : Gia môn bất hạnh, cốt nhục tương tàn, thành hữu quý ư lân quốc , , (Đệ ngũ hồi).