人生朝露 nhân sanh triêu lộ
  1. Hạt sương buổi sáng tới khi mặt trời mọc sẽ khô ngay. Tỉ dụ đời người ngắn ngủi. ◎Như: nhân sanh triêu lộ, phàm sự hà tất kế giác thái đa? , ?