三生 tam sanh, tam sinh
  1. Ba đời sống, ba kiếp sống.
  2. Ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai. ◇Cung Tự Trân : Tam sanh tuệ nghiệp, Vạn cổ tài hoa , (Nhân nguyệt viên ).
  3. Ba cấp bậc chính trong thời gian thực hiện Phật quả: (1) Phát nguyện, quyết định trở thành một Phật-đà; (2) Tu tập và tích lũy công đức; (3) Chứng ngộ Phật quả, thành Phật.
  4. Ba cấp bậc (cuộc sống) được dạy trong tông Thiên Thai, cơ bản cũng như ba cấp bậc trước đây: (1) Chủng , cũng gọi là Phát tâm ; (2) Thục , chín muồi, có thể gọi là Tu hành ; (3) Giải thoát .
  5. Ba cuộc sống theo Hoa Nghiêm tông: (1) Kiến văn sanh , thấy và nghe Phật thuyết pháp trong kiếp sống trước đây; (2) Giải hành sanh , nghĩa là tu tập đạt giải thoát đời nay; (3) Chứng nhập sanh , tức là chứng ngộ và nhập đạo trong cuộc đời tương lai.