丞相 thừa tướng
  1. Quan đứng đầu triều đình, quan tể tướng.