上將 thượng tướng
  1. Chủ tướng, thống soái. ◇Tôn Tử : Liệu địch chế thắng, kế hiểm ách viễn cận, thượng tướng chi đạo dã , , (Địa hình ).
  2. Phiếm chỉ tướng lĩnh cao cấp.
  3. Tên sao. ◇Sử Kí : Đẩu khôi đái khuông lục tinh viết văn xương cung: nhất viết thượng tướng, nhị viết thứ tướng : , (Thiên quan thư ).
  4. Quân hàm, quan tướng bậc nhất, ở trên trung tướng.