先生 tiên sanh, tiên sinh
 1. Sinh con lần đầu. ◇Thi Kinh : Đản di quyết nguyệt, Tiên sanh như đạt , (Đại nhã , Sanh dân ) Mang thai đủ tháng (chín tháng mười ngày), Sinh lần đầu (dễ dàng) như sinh dê con.
 2. Phụ huynh, cha anh. ◇Luận Ngữ : Tử Hạ vấn hiếu. Tử viết: Sắc nan. Hữu sự, đệ tử phục kì lao; hữu tửu tự, tiên sanh soạn, tằng thị dĩ vi hiếu hồ? . : . , ; , , ? (Vi chánh ) Tử Hạ hỏi về đạo hiếu. Khổng Tử đáp: Khó ở chỗ giữ được nét mặt vui vẻ. (Khi cha anh) có việc, con phải khó nhọc (để giúp đỡ cha anh); khi con có món ăn rượu uống bèn mời cha anh đến thết đãi, như vậy đủ gọi là hiếu chăng?
 3. Người niên trưởng có học vấn. ◇Chiến quốc sách : Mạnh Thường Quân yến tọa, vị tam tiên sanh viết: Nguyện văn tiên sanh hữu dĩ bổ chi khuyết giả , : (Tề sách tam ).
 4. Xưng thầy học. ◇Quản Tử : Tiên sanh thi giáo, đệ tử thị tắc , (Đệ tử chức ).
 5. Xưng tiên tổ. ◇Da Luật Sở Tài : Ngã bổn Đông Đan bát diệp hoa, Tiên sanh hiền tổ tương lâm nha , (Tặng Liêu Tây Lí Quận Vương 西).
 6. Xưng trí sĩ (người đã từ quan về hưu). ◇Vương Dẫn Chi : Cái khanh đại phu chi dĩ trí sĩ giả vi tiên sanh, vị trí sĩ giả vi quân tử , (Kinh nghĩa thuật văn , Tiên sanh quân tử ).
 7. Thường gọi văn nhân học giả là tiên sanh . Có thể tự xưng, cũng có thể dùng để xưng với người khác. ◇Thẩm Ước : Tiên sanh khang bỉ lưu tục, siêu nhiên độc viễn , (Dữ Đào Hoằng Cảnh thư ).
 8. Xưng đạo sĩ. ◇Ân Nghiêu Phiên : Huyền đô khai bí lục, Bạch thạch lễ tiên sanh , (Trung nguyên nhật quan chư đạo sĩ bộ hư ).
 9. Ngày xưa gọi những người làm nghề xem tướng, bốc quẻ, chữa bệnh, xem phong thủy, v.v. là tiên sanh . ◇Sử Kí : (Khoái Thông) dĩ tướng nhân thuyết Hàn Tín viết: Bộc thường thụ tướng nhân chi thuật. Hàn Tín viết: Tiên sanh tướng nhân như hà? (): . : ? (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) (Khoái Thông), muốn dùng thuật xem tướng để thuyết phục Hàn Tín, nói: Tôi đã từng học thuật xem tướng. Hàn Tín nói: Phép xem tướng của tiên sinh như thế nào?
 10. Xưng kĩ nữ. ◇Văn minh tiểu sử : Thượng Hải kĩ nữ, đô thị xưng tiên sanh đích , (Đệ thập cửu hồi).
 11. Ngày xưa xưng người đảm nhậm văn thư hoặc quản lí chức sự.
 12. Vợ xưng chồng mình là tiên sanh . ◇Liệt nữ truyện : Thiếp khủng tiên sanh chi bất bảo mệnh dã (Sở Vu Lăng thê ).
 13. Thường dùng xưng giữa những người bình thường (xã giao).