中將 trung tướng
  1. Cấp bậc quan võ ở giữa thiếu tướng và đại tướng.