倒履相迎 đảo lí tương nghênh
  1. § Xem đảo tỉ nghênh chi .