健將 kiện tướng
  1. Viên tướng dũng mãnh, thiện chiến.
  2. Người dẫn đầu tài giỏi.