克服 khắc phục
  1. Thu phục. ◇Ba Kim : Ngã cấp nhĩ đái lai hảo tiêu tức: Độc San khắc phục liễu : (Hàn dạ , Thập bát).
  2. Chiến thắng, chế phục. ◎Như: giá kiện sự bất quản hữu đa khốn nan, ngã môn đô yếu tưởng biện pháp khắc phục , .
  3. Kiềm chế. ◇Hồng Thâm : Thụy Phương dã tự tri bất đối, nỗ lực khắc phục tự kỉ, thức can nhãn lệ , , (Kiếp hậu đào hoa , Ngũ tứ ) Thụy Phương cũng tự biết mình không đúng, gắng sức tự kiềm chế, lau khô nước mắt.