儒生 nho sanh
  1. Nho sĩ, người thông kinh sách nhà nho. ◇Vương Sung : Cố phù năng thuyết nhất kinh giả vi nho sanh, bác lãm cổ kim giả vi thông nhân , (Luận hành , Siêu kì thiên ).