儒將 nho tướng
  1. Tướng soái có học thức, vừa có phong độ nho nhã. ◇Tô Triệt : Thiên phu phụng nho tướng, Bách thú phục kì lân , (Thứ vận vương quân bắc đô ngẫu thành , Chi nhất).