儒將 nho tướng
  1. Vừa có tài học tri thức, vừa có phong độ của bậc tướng lĩnh.