內相 nội tướng
  1. Vị tướng lo việc bên trong, chỉ người vợ.
  2. Thái giám, hoạn quan.
  3. Thời nhà Đường, tiếng tôn xưng hàn lâm học sĩ , giữ việc nội mệnh, tham dự nghị án ở triều đình.
  4. § Ghi chú: Nhật Bổn gọi nội tướng là quan đại thần lo về nội vụ, tương đương với bộ trưởng nội vụ .