同病相憐 đồng bệnh tương liên
  1. Người cùng cảnh ngộ bất hạnh thương xót giúp đỡ lẫn nhau. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã tuy hữu cá ca ca, nhĩ dã thị tri đạo đích, chỉ hữu cá mẫu thân, bỉ nhĩ lược cường ta, cha môn dã toán đồng bệnh tương liên , , , , (Đệ tứ thập ngũ hồi) Tôi tuy có anh, chắc cô cũng đã biết anh tôi như thế nào rồi, tôi chỉ hơn cô ở chỗ còn mẹ thôi. Chúng ta là người cùng cảnh ngộ nên thương lẫn nhau.