勇將 dũng tướng
  1. Tướng dũng cảm. ☆Tương tự: mãnh tướng .